ENG

澳洲大學講座:世界百強只要求DSE 5科14-28分,您想讀邊科?

澳洲
澳洲大學講座:世界百強只要求DSE 5科14-28分,您想讀邊科?

澳洲大學講座:世界百強只要求DSE 5科14-28分,您想讀邊科?

澳洲八大分數要求分佈?

22分讀到港府認可醫學院?

保證升醫科的Foundation?

無理科讀Physio,然後仲要保證升Year 1的Foundation?

 記得 like 同follow 我地個Facebook 專頁同 IG,每日更新升學資訊smile

活動詳情

日期:
2024年06月08日 (六)
時間:
下午03時00分至下午04時00分
地址:
實體地址為金鐘或線上,講座前1天確認地址或發送鏈接
電話:
90118835
返回